مدرسه روابط عمومی

مدرسه روابط عمومی: روابط اجتماعی

مدرسه روابط عمومی»- در روابط اجتماعی اون چیزی ک شما فکر می کنید بیشترین تاثیر را در رابطه دارد(کلمات بکار برده) کمترین تاثیر را دارد بلکه بیشترین تاثیر را ان چیزی که حرکات شما بیان می کند و سپس لحن بیان شما و اخر از همه کلمات بکار برده توسط شما است که بیشترین تاثیر را دارد.


نوبت خواننده
نام شریفتان :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :