مدرسه روابط عمومی

مدرسه روابط عمومی: روابط اجتماعی

مدرسه روابط عمومی»- در روابط اجتماعی اون چیزی ک شما فکر می کنید بیشترین تاثیر را در رابطه دارد(کلمات بکار برده) کمترین تاثیر را دارد بلکه بیشترین تاثیر را ان چیزی که حرکات شما بیان می کند و سپس لحن بیان شما و اخر از همه کلمات بکار برده توسط شما است که بیشترین تاثیر را دارد.


مدرسه روابط عمومی: موتورهای جستجو

مدرسه روابط عمومی»- این عکس این یک پرسه در ارتباطات را نشان می دهد.

.

مدرسه روابط عمومی: ارتباطات

«مدرسه روابط عمومی»-نمودار زیر بیانگر ارتباطات و رساندن پیام به طرق مختلف و امار انها را نشان می دهد.


1 2 3 4 5 ... 42 >>