مدرسه روابط عمومی

مدرسه روابط عمومی: ارتباطات

«مدرسه روابط عمومی»-نمودار زیر بیانگر ارتباطات و رساندن پیام به طرق مختلف و امار انها را نشان می دهد.


مدرسه روابط عمومی: روابط عمومی

«مدرسه روابط عمومی»- در این عکس مشاهده می کنیم که کار گزارهای رواتط عمومی در حال بالا بردن امارشان هستند.


مدرسه روابط عمومی: روابط عمومی

«مدرسه روابط عمومی»- در عکس زیر یک چرخه ی اداری را که یک مدیر انرا برنامه ریزی می کند می بینیم.


<< 1 2 3 4 5 ... 44 >>