مدرسه روابط عمومی

مدرسه روابط عمومی: روابط عمومی

«مدرسه روابط عمومی»- دو نفر در حال گفت و شنود هستند که این نشانه ی ارتباطات می باشد.


مدرسه روابط عمومی: روابط عمومی

«مدرسه روابط عمومی»- این عکس نوعی تبلیغات برای اب اس که یک مسعول روابط عمومی ان را برنامه ریزی کرده است.


مدرسه روابط عمومی: روابط عمومی

در عکس زیریکی از نمادهای ارتباطات را مشاهده می کنیم.


<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 44 >>